ALMI Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 17 regionala dotterbolag. Dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget. Övriga ägare är landsting, regionförbund och andra regionala ägare. Dotterbolagens styrelser består av politiker och företagare från regionen.

ALMIs vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Affärsidén är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med kundernas framgång som mål. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

www.almi.se